Bài viết

Mặt cắt đứng lô SH-19, SH-20, SH-21, SH-22, SH-23, SH-24, SH-25, SH-26
Tiến độ thanh toán dự án Sunshine Golden River (Tháng 9/2019)