Bảng giá dự án Sunshine Golden River (Từ ngày 21/3/2020 đến 30/4/2020)

Cập nhật bảng giá dự án Sunshine Golden River giai đoạn từ 21/3/2020 đến 30/4/2020.

Bảng giá Sunshine Golden River trang 1 (Từ 21/3/2020 đến 30/4/2020)
Bảng giá Sunshine Golden River trang 1 (Từ 21/3/2020 đến 30/4/2020)
Bảng giá Sunshine Golden River trang 1 (Từ 21/3/2020 đến 30/4/2020)
Bảng giá Sunshine Golden River trang 1 (Từ 21/3/2020 đến 30/4/2020)